Početna /

Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara – 16.04.2018.

Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika AD Čajetina održana je 16.04.2018. godine u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina.

Pravo na učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.04.2018. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine

2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova, kao i overavača zapisnika

3 Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti- Odluka o zaključenju Ugovora o jemstvu kojim će Metaloplastika jemčiti menicama i hipotekom na objektima Metaloplastike na kat. parceli br. 2/2 u listu nepokretnosti 3514   KO Čajetina, za obaveze koje preduzeće Trans-kop doo Čajetina ima prema NLB banci prema Ugovoru o višenamenskoj kreditnoj liniji kojom banka odobrava sredstva do maksimalnog iznosa od 850.000,00 eur-a

– Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 474-476. Zakona o privrednim društvima, a u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine

4. Odluka o zaključenju Ugovora o kreditu za obrtna sredstva sa Bankom Intesa na iznos od 300.000,00 eur-a, sa rokom otplate od 36 meseci (6 meseci grejs perioda), koji će se koristiti za kupovinu 200m2 poslovnog prostora na kat. parceli 4577/7 u listu nepokretnosti br. 1821 KO Čajetina na Zlatiboru po ceni od 1.500,00 eur-a po kvadratu.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici društva: www.metaloplastika.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

                                                                                        Predsednik skupštine

                                                                                             Bojana Jeraša