Vanredna sednica Skupštine akcionara

"Metaloplastika" a.d. Čajetina oglašava sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 19.06.2012.godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o usvajanju normativnih akata radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Imenovanje organa upravljanja
    - direktora
    - odbora direktora (2 člana)
3. Razno

Napomena: Predlog akata društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima može se dobiti na uvid u prostorijama „Metaloplastike“ a.d. Čajetina.

Pozivamo sve akcionare da prisustvuju radu skupštine

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedivanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik br.100/2006 i 116/2006) , člana 38. Osnivačkog akta „Metaloplastika“a.d. Čajetina i Odluke Upravnog odbora od 17.05.2012. godine

Predsednik upravnog odbora
Milovan Žilović