Sazivanje godišnje Skupštine akcionara

"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48 oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 10.06.2015. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48.

Dnevni red:
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
4. Usvajanje izveštaja  ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2014. godinu
5. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2015. godinu
6. Razno

Pozivaju se svi akcionari (u skladu sa knjigom akcionara) da prisustvuju radu Skupštine.

Predsednik Obora direktora
Milovan Žilović

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedivanju akcija sa pravom glasa( Sl.glasnik br.100/06, 116/06 i 37/09), člana 40.Statuta Preduzeća „Metaloplastika“a.d. Čajetina i Odluke Odbora direktora  od 27.04.2015. godine.