Predlog za dopunu dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara

U skladu sa odredbama čl. 337 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011,99/2011,83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), saglasno čl. 43. Statuta preduzeća Metaloplatika AD Čajetina, dostavljam Vam Predlog za dodatnu tačku dnevnog reda, kao i za donošenje odluka po istim za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Metaloplastika AD Čajetina zakazanu za 16.04.2018. godine.

Saglasno navedenm, predlažem dopunu dnevnog reda u redovnom postupku rasprave i donošenja odluke sa sledećim tačkama:

1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o zaduživanju kod Banke Intesa radi dobijanja dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje novih projekata

Kao većinski akcionar sa 80,25% ukupno emitovanih akcija preduzeća Metaloplastika AD Čajetina, Goran Jevremović podnosi ovaj predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.

U Čajetini, dana 28.03.2018. god.                                              Goran Jevremović

 

Zakačena datoteka: