Izveštaj sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 12.06.2018. godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 14,15 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.06.2018. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine

2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova, kao i Komisije za glasanje

3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2017. god.

4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2017. godinu.

5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2017. godinu.

6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2018. godinu.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva: www.metaloplastika.rs , kao i na internet stranicama Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

 

                                                                                         Predsednik skupštine

                                                                                                  Bojana Jeraša