Godišnja skupština društva 24. maj 2011.

"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48 oglašava sazivanje godišnje skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 24.05.2011.godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48.

Dnevni red:
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova i usvajanje zapisnika sa Skupštine od 29.06.2010.god.
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju
4. Usvajanje izveštaja o reviziji sa stanjem 31.12.2010.god. ovlašćenog revizora
5. Razrešenje Upravnog odbora
6. Imenovanje članova Upravnog odbora
7. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
8. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2011. god.
9. Razno

Pozivamo sve akcionare da prisustvuju radu skupštine

Predsednik upravnog odbora
Milovan Žilović