Sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 28.08.2017. godine sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini.
 

Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastka" a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana08.06.2017. godine sa početkom u 14:15 časova.
 

Nastavljajući sa planovima razvoja, uspeli smo da izvršimo sertifikaciju još jednog proizvoda iz programa alata na propan butan gas - KAMP REŠOA. Izvršena su ispitivanja njegove proizvodnje od strane notifiovanog tela ,,SGS" iz Turske (NB 2218) u skladu sa normama i bitnim zahtevima direktive za gasne aparate GAD 2009/142/EC i harmonizovanim standardima.

Ovaj sertifikat potvrđuje da je kamp rešo usklađen sa evropskim standardima i zahtevima, čime smo ostvarili pravo na korišćenje i stavljanje na proizvod CE oznake.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br 31/2011, 112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 03.05.2017. godine

Stranice