U skladu sa odredbama čl. 337 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011,99/2011,83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), saglasno čl. 43. Statuta preduzeća Metaloplatika AD Čajetina, dostavljam Vam Predlog za dodatnu tačku dnevnog reda, kao i za donošenje odluka po istim za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Metaloplastika AD Čajetina zakazanu za 16.04.2018. godine.

Saglasno navedenm, predlažem dopunu dnevnog reda u redovnom postupku rasprave i donošenja odluke sa sledećim tačkama:

Sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 16.04.2018. godine sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina održana je 28.08.2017. godine, u upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika a.d. Čajetina, sa početkom u 14:15 časova.
 

Sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 28.08.2017. godine sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini.
 

Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastka" a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana08.06.2017. godine sa početkom u 14:15 časova.
 

Stranice