Godišnji finansijski izveštaj preduzeća Metaloplastika AD Čajetina za 2017. godinu.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011,112/2015,108/2016), člana 40. Statuta preduzeća Metaloplastika AD Čajetina i Odluke Odbora direktora od 16.04.2018. godine

Vanredna sednica Skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika AD Čajetina održana je 16.04.2018. godine u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina.

Pravo na učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.04.2018. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Odbor direktora je, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj 29.03.2018. godine doneo Odluku o dopuni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne sednice Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom br. 4. dnevnog reda, zakazane za 16.04.2018. godine.

U skladu sa odredbama čl. 337 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011,99/2011,83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), saglasno čl. 43. Statuta preduzeća Metaloplatika AD Čajetina, dostavljam Vam Predlog za dodatnu tačku dnevnog reda, kao i za donošenje odluka po istim za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Metaloplastika AD Čajetina zakazanu za 16.04.2018. godine.

Saglasno navedenm, predlažem dopunu dnevnog reda u redovnom postupku rasprave i donošenja odluke sa sledećim tačkama:

Stranice