Početna /

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara –  12.06.2018.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011,112/2015,108/2016), člana 40. Statuta preduzeća Metaloplastika AD Čajetina i Odluke Odbora direktora od 16.04.2018. godine

METALOPLASTIKA AD ČAJETINA, ZLATIBORSKA 3

-oglašava-

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

1. XV redovna sednica Skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika AD Čajetina održaće se 12.06.2018. godina u 14.15 časova u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika AD u Čajetini, Ul. Zlatiborska br. 3.

2. Za XV redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora preduzeća Metaloplastika na sednici održanoj 16.04.2018. godine, utvrdio je sledeći:

D N E V N I     R E D

               1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara

               2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

               3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2017. godinu

               4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2017.g 

               5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu

               6. Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstvenih iskaza za poslovnu 2018. g.

3.Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem na internet stranici društva www.metaloplastika.rs počev od 23.04.2018. god, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

4.Skupštinu čine svi akcionari društva upisani u knjigu akcionara na Dan akcionara 02.06.2018. godine.

5. Akcionari imaju jedan glas po akciji. Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 50 akcija, u protivnom u radu mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika.

6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

7. Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red.

8. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine preduzeća Metaloplastika može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjen formular za glasanje dostavlja se na adresu preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, najkasnije do početka sednice Skupštine. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi preduzeća www.metaloplastika.rs

9. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi www. metaloplastika,rs Punomoćje se dostavlja preduzeću Metaloplastika najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. 

10. Materijal za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama društva, u Čajetini, Ul. Zlatiborska br. 3 svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

                                                                                             Predsednik Odbora direktora

                                                                                                    Ljiljana Jevremović