Početna /

Poziv za godišnju skupštinu akcionara – 27.05.2016.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011,99/2011,83/2014,5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika a.d. Čajetina i Odluke Odbora direktora od 21.04.2016. godine

,,Metaloplastika” a.d. Čajetina, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 27.05.2016. godine sa početkom u 14.30 časova u prostorijama Preduzeća ,,Metaloplastika” a.d. u Čajetini, ulica Zlatiborska 48, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2015. godinu
5. Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstvenih iskaza za poslovnu 2016. godinu

Pozivaju se svi akcionari (u skladu sa knjigom akcionara) da prisustvuju radu Skupštine.

Predsednik Odbora direktora

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011,99/2011,83/2014,5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika a.d. Čajetina i Odluke Odbora direktora od 21.04.2016. godine

,,Metaloplastika” a.d. Čajetina, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 27.05.2016. godine sa početkom u 14.30 časova u prostorijama Preduzeća ,,Metaloplastika” a.d. u Čajetini, ulica Zlatiborska 48, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2015. godinu
5. Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstvenih iskaza za poslovnu 2016. godinu

Pozivaju se svi akcionari (u skladu sa knjigom akcionara) da prisustvuju radu Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Ljiljana Jevremović