Početna /

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara – 08.06.2017.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br 31/2011, 112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 03.05.2017. godine

,,Metaloplastika” a.d. Čajetina, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 08.06.2017. godine sa početkom u 14.15 časova u prostorijama Preduzeća ,,Metaloplastika” a.d. u Čajetini, ulica Zlatiborska 48, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu
6. Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstvenih iskaza za poslovnu 2017. godinu

Pozivaju se svi akcionari (u skladu sa knjigom akcionara) da prisustvuju radu Skupštine

Predsednik Odbora direktora
Ljiljana Jevremović