Početna /

Poziv – Vanredna sednica Skupštine akcionara 19.06.2012

Vanredna sednica Skupštine akcionara
“Metaloplastika” a.d. Čajetina oglašava sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 19.06.2012.godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Preduzeća “Metaloplastika” a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48, sa sledećim dnevnim redom:


1. Donošenje odluke o usvajanju normativnih akata radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

2. Imenovanje organa upravljanja – direktora – odbora direktora (2 člana)

3. Razno


Napomena: Predlog akata društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima može se dobiti na uvid u prostorijama „Metaloplastike“ a.d. Čajetina.


Pozivamo sve akcionare da prisustvuju radu skupštine


Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedivanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik br.100/2006 i 116/2006) , člana 38. Osnivačkog akta „Metaloplastika“a.d. Čajetina i Odluke Upravnog odbora od 17.05.2012. godine.


Predsednik upravnog odbora

Milovan Žilović