Početna /

Izveštaj sa godišnje skupštine akcionara – 10.06.2015.

Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeća ,,Metaloplastika” a.d. Čajetina, održana je dana 10.06.2015. godine u Čajetini sa početkom u 15.00 časova. 

Na ovoj sednici, desetoj po redu, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2014. godinu i odluka o raspodeli dobiti
4.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2014. godinu 
5. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2015. godinu
6. Odluka o isplati mesečne naknade članovima Odbora direktora i odluka o promeni člana Odbora direktora

Zapisnik će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti kao i ovlašćenoj brokerskoj kući

Predsednik skupštine
Bojana Jevremović                                                                             15.06.2015.