Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad, Čajetina i Odluke Odbora direktora od 05.04.2019. godine

                                           “METALOPLASTIKA”A.D. Čajetina, Zlatiborska 3

                                                                             -oglašava-

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 12.06.2018. godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 14,15 časova.

Godišnji finansijski izveštaj preduzeća Metaloplastika AD Čajetina za 2017. godinu.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011,112/2015,108/2016), člana 40. Statuta preduzeća Metaloplastika AD Čajetina i Odluke Odbora direktora od 16.04.2018. godine

Vanredna sednica Skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika AD Čajetina održana je 16.04.2018. godine u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina.

Pravo na učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.04.2018. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Stranice